Restaurant hero image

Khunying Thai

7048 Santa Teresa Blvd, San Jose, CA 95139

Khunying Thai - San Jose, CA

7048 Santa Teresa Blvd, San Jose, CA 95139 Call us today: (408) 677-3535